Skontaktuj się z nami
Kontakt

Kontakt

Sytuacja na kontach rolników lepsza niż na polach. Polska wieś dobrze spłaca swoje zobowiązania. Raport BIG InfoMonitor o zadłużeniu rolnictwa

08 października 2019
 • W Polsce w roku 2018 było około 1,425 mln gospodarstw rolnych.[1] Jest to o 1,4 proc. więcej niż w poprzednim roku[2].
 • W sumie gospodarstwa rolne użytkowały 14,7 mln ha użytków rolnych, czyli o 0,3 proc. więcej niż w roku 2017. Blisko trzy czwarte z nich znajduje się pod zasiewami (10,8 mln ha), oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,7 proc.[3]
 • Ponad połowę (53 proc.) gospodarstw stanowią te o powierzchni do 5 ha. Najmniej jest z kolei gospodarstw największych, o powierzchni powyżej 50 ha - tylko 2,4 proc. Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadających na jedno gospodarstwo w roku 2018 wyniosła 10,3 ha.[4]
 • W I kwartale 2019 roku w rolnictwie pracowało 1,46 mln osób. W porównaniu do IV kwartału 2018 roku oznacza to spadek o 95 tys., czyli 6,1 proc.[5]
 • Wkład rolnictwa w PKB wynosi około 2,2 proc. Rolnictwo w Polsce generuje blisko 43 mld zł wartości dodanej brutto (dane za 2017 r.)[6]
 • Ponad połowa gospodarstw nastawiona jest głównie na produkcję roślinną (58 proc.). Co trzeci badany wskazał, że gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą (33 proc.), a co dziesiąty – że wyłącznie produkcją zwierzęcą (9 proc.)[7].
 • Jednym z największych problemów rolników w ostatnich latach była susza. Dane z początku sierpnia wskazują, że klęską dotkniętych zostało ponad 134 tys. gospodarstw rolnych, o łącznej powierzchni 1 805,5 tys. ha. Wstępne szacunki wskazują, że straty mogą wynieść blisko 2 mld zł.
 • W ramach unijnych dopłat bezpośrednich rolnicy od roku 2004 r. otrzymali 28 mld euro, co czyni z nich największych beneficjentów dopłat z europejskich funduszy. Do tego dochodzą pozostałe polityki wspólnotowe (między innymi polityka spójności)[8].
 • Pod względem wysokości budżetu przewidzianego na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w latach 2014-2020 Polska znalazła się na piątym miejscu wśród wszystkich unijnych krajów. I biorąc pod uwagę środki na rozwój obszarów wiejskich, nasz kraj otrzymał najwięcej pieniędzy, choć suma była mniejsza o 3 mld euro niż ta przyznana Polsce na lata 2007-2013[9].
 • Zgodnie z danymi z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK sektor rolny („Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową”, „Leśnictwo i pozyskiwanie drewna” oraz „Rybactwo”) udział niesolidnych dłużników wynosi 4,2 proc. wobec 6,2 proc. w całej gospodarce. Kwota zaległości to ponad 480 mln zł. W sekcji „Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową” którą wydzieliliśmy z sektora rolnictwo na potrzeby raportu, statystyka ta jest jeszcze lepsza, bo udział niesolidnych dłużników wynosi 3,8 proc. Łączne zaległości dochodzą do 413,7 mln zł.
 • Osobną kategorię stanowią Rolnicy Indywidualni, osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Z danych BIK wynika, że problemy z terminową spłatą kredytów mają nieliczni (1,7 proc.), ale  i tak kwota zaległości przekracza 501 mln zł. Wraz z zaległościami firm rolnych daje to już ponad 915 mln zł przeterminowanych zobowiązań.

01 mapa

Pełny raport w załączeniu

Przechwytywanie